Venn-diagram

Standard

ScreenHunter_01 Mar. 22 10.57

Her er teori som støtter bruk av Venn-diagram. Vi skal fokusere på likheter og ulikheter.

Gick og Holyoak (1980) viste ved sin forskning at vi kan trekke følgende generelle konklusjoner:

  1. Ved å gi elevene tydelig veiledning i arbeidet med å identifisere likheter og forskjeller, bedres elevenes forståelse og evne til å gjøre nytte av ny kunnskap (Chen, Yanowitz, & Daehler, 1996; Gholson, Smither, Buhrman, & Duncan, 1997 og andre). Det betyr ikke at læringssituasjonen dermed er rigid og lærerstyrt. I flere av studiene som understøtter dette, ble elevene engasjert i selvstryrt diskusjon og selvstudium. Dette gjelder om elevene jobber individuelt, i elevstyrte aktiviteter eller lærerstyrte aktiviteter.
  2. Å identifisere likheter og forskjeller kan gjøres på i alle fall fire effektive måter:
    • Sammenligne
    • Klassifisere
    • Lage metaforer
    • Lage analogier

Her et et Venn-diagram.

Et eksempel:

Venn-diagram

En mal som kan brukes:

Venn-diagram

Reklamer

Vøl-skjema

Standard

ScreenHunter_05 Mar. 22 23.28

Et VØL-skjema består av tre kolonner, og skjemaet kan brukes som førlesing til et emne (første kolonne), som underveislesing (andre kolonne) og som etterlesing (tredje kolonne). I tillegg kan det være fornuftig å knytte arbeidet til et læringsmål som læreren definerer på forhånd.

Her et VØL-skjema:

VØL