Grunnleggende ferdigheter i norsk

Standard

Grunnleggende ferdigheter i norsk:

Kunne uttrykke seg muntlig: Rim, rytme, språklyder, ord og setninger, følelser og meninger, fortelle, samtale, lytte og gi respons.

– Kunne uttrykke seg skriftlig: leseforståelse, sammenheng mellom språklyd og bokstav, bruke bokstaver og ord i håndskrift og på tastatur, finne egne bøker å lese.

– Kunne lese: ulike lesestrategier.

– Kunne regne: telle stavelser, lyder, ord.

– Kunne bruke digitale verktøy: Bruke data til skrivetrening.

 

Reklamer

Lesetester

Standard

Vi er opptatt av måle lesehastigheten til eleven i skolen. Det finnes mange slike tester/prøver for å diagnostisere eller måle elevens lesenivå eller lesehastighet. I norsk skole har det vært veldig vanlig å bruke Carlsten-testen frem til i dag. Det er alltid grunn til å stille spørsmål ved om denne testen er adekvat også i dag. Tiden går og tekstene eleven møter er annerledes enn for tyve år siden. Begreper og ord som var vanlig før er ikke nødvendigvis lenger aktuelle. Carlsten-prøvene har utviklet seg og presenterer i dag nye tekster, men det er ikke bare innholdet som ikke er tidløs også formen kan virke litt utdatert. Derfor er det viktig at vi måler elevene med et testmaterialet som tar hensyn til tekstutvalget dagens elever møter.

Her er noen lesetester som også kan være morsomme for elevene å bruke hjemme. Barna får svaret umiddelbart etter at de har tatt testen.

Lesetester

ScreenHunter_73 May. 04 19.27

Leseprøver i papirutgave:

Lestetest 1 – Den magiske koden

Stavskrift eller løkkeskrift

Standard

Det er et mål at alle elever skal tilegne seg en sammenhengende skrift. Det finnes to ulike skrifttyper som er dominerende i Norge. Diskusjonene hvorvidt den ene typen er bedre eller lettere å tilegne seg enn den andre pågår også i dag.

En forkjemper for løkkeskriften var Kåre Danielsen, høgskolelektor i Vestfold. Han redegjorde blant annet for den gode effekten løkkeskriften hadde for det kognitive aspektet hos barna.

Hvis man skulle velge løkkeskriften er det anbefalt å bruke en hjelpebok som Kåre Danielsen skrev. Den gir gode øvelseoppgaver og kan være til god hjelp for elevene.

Her er et godt hjelpemiddel skrevet av Danielsen:

Hjelpebok for løkkeskrift

I dag har mange pekt på at det er vanskeligere å tilegne seg løkkeskriften. For mange er det lettere å få til en hensiktsmessig sammenhengende skrift med stavskrift. Å forvente at gutter i 7 års alderen skal skrive løkkeskrift er for mange rett og slett naivt. Dessuten kan det føre til at tekstskapingen blant gutter blir betydelig vanskeligere. Det er viktig at guttene ikke blir ekskludert fra å uttrykke seg skriftlig.

Her er et eksempel på stavskrift:

screenhunter_07-sep-24-11-40

Her er alfabetet i løkkeskrift:

Alfabet i løkke

Her er alfabetet skrevet i stavskrift:

Alfabet stavskrift

Det er enkelt å se at løkkeskriften krever en mer utviklet finmotorikk enn det stavskriften krever. Det bør i alle fall diskuteres på hvert team, gruppe eller skole hvilken skrifttype man skal velge.

 

Synonymer

Standard

Elevene på 3.trinn skal kjenne hva synonymer og kjenne til mange synonymer til norske ord. I kartleggingsprøven i norsk  blir forståelse av synonymene etterspurt.

På nettet finnes en synonymordbok:

Synonymer.no

Her er noen oppgaver som elevene kan jobbe med:

Ordriket -ordforståelse

Oppgaver:

Synonymer

Synonymer 1

ScreenHunter_73 May. 04 19.27


Kompetansemål:

  • variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving

Læringsmål:

  • kjenne til synonymene til mange norske ord