Bison – lesestrategi

Standard

BISON-blikk: En huskeregel for å forberede seg på tekstens innhold før man begynner å lese.

Hvis du lurer på hva du skal gjøre når du skal ta et BISON-overblikk over en tekst, skal du tenke på ordet BISON. Hver bokstav i dette ordet står for en ting du skal gjøre når du tar et BISON-overblikk.

B bilder/illustrasjoner. Studer alle bilder og illustrasjoner, også tabeller og skjemaer. Husk å lese bildetekstene også. 

I – ingress/innledning – et overblikk over teksten, får aktivert bakgrunnskunnskap og er ”påkoblet” før selve leseaktiviteten begynner.

S – slutt/sammendrag/siste avsnitt. Les siste avsnitt i teksten. Der skriver forfatteren ofte et lite minisammendrag.

O – les alle overskriftene i den teksten du skal lese. En lang tekst er ofte delt opp i mindre deler, hver med sin overskrift.

N – NB- ord. Les alle NB-ordene i teksten. NB er forkortelse for ”notabene” og betyr ”legg merke til”. NB-ord er ord som leseren skal legge spesielt merke til. Ordene kan merkes på forskjellige måter: – kursiv: Bokstavene står på skrå. – understreking: Ordene får en strek under seg. – fete typer: Ordene er skrevet med tykke, fete bokstaver. – STORE BOKSTAVER: Av og til er viktige ord skrevet med STORE BOKSTAVER.

 Gjør dette sammen med elevene de første gangene, så kan elevene gjøre det i par eller grupper, før de etter hvert også kan gjøre det individuelt.

Her kan lærere og foreldre lese mer om Bison-lesestrategi:

Bison-lesestrategi

screenhunter_06-mar-05-22-40

Her er plakaten som kan henges opp i klasserommet eller hjemme:

Bison-plakat

mal

Kompetansemål:

  • finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir

Lærinngsmål:

  • lese og forstå en tekst ved å bruke en lesestrategi

 

Digitale ferdigheter

Standard

Digitale ferdigheter er en av de fem ferdighetene vi skal fokusere på. De digitale ferdighetene er likestilt med det å skrive og lese. Det er derfor viktig at elevene lærer og får øvelse i de ferdighetene som kreves etter 4.trinn allerede mens elevene går i 3.klasse.

Her er noen nyttige oppgaver:

Digitale ferdigheter

mal

Kompetansemål:

  • skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving

Læringsmål:

  • kunne skrive e-mail, kjenne til verktøy i word.

Ord- og tekstkunnskap

Standard

ScreenHunter_73 May. 04 19.27

Elevene på 3.trinn bør få trening i ord og tekstkunnskap. Dette betyr at elevene bør møte «fokusord» hver uke. Disse kan man finne i alle fag og bør være synlige i klasserommet. Dette er en fin øvelse for elevene i det å forstå de ordene de møter i løpet av uken i alle fag. Det å forstå disse ordene og begrepene fører med seg at elevene forstår det de leser bedre.

Her er noen oppgaver som kan hjelpe elevene til å forstå ord og begreper:

Ord- og tekstkunnskap

mal

 

Grunnleggende ferdigheter i norsk

Standard

Grunnleggende ferdigheter i norsk:

Kunne uttrykke seg muntlig: Rim, rytme, språklyder, ord og setninger, følelser og meninger, fortelle, samtale, lytte og gi respons.

– Kunne uttrykke seg skriftlig: leseforståelse, sammenheng mellom språklyd og bokstav, bruke bokstaver og ord i håndskrift og på tastatur, finne egne bøker å lese.

– Kunne lese: ulike lesestrategier.

– Kunne regne: telle stavelser, lyder, ord.

– Kunne bruke digitale verktøy: Bruke data til skrivetrening.

 

Lesetester

Standard

Vi er opptatt av måle lesehastigheten til eleven i skolen. Det finnes mange slike tester/prøver for å diagnostisere eller måle elevens lesenivå eller lesehastighet. I norsk skole har det vært veldig vanlig å bruke Carlsten-testen frem til i dag. Det er alltid grunn til å stille spørsmål ved om denne testen er adekvat også i dag. Tiden går og tekstene eleven møter er annerledes enn for tyve år siden. Begreper og ord som var vanlig før er ikke nødvendigvis lenger aktuelle. Carlsten-prøvene har utviklet seg og presenterer i dag nye tekster, men det er ikke bare innholdet som ikke er tidløs også formen kan virke litt utdatert. Derfor er det viktig at vi måler elevene med et testmaterialet som tar hensyn til tekstutvalget dagens elever møter.

Her er noen lesetester som også kan være morsomme for elevene å bruke hjemme. Barna får svaret umiddelbart etter at de har tatt testen.

Lesetester

ScreenHunter_73 May. 04 19.27